Inspectierapport

Ieder jaar kijkt de Inspectie van het Onderwijs of een school voldoende onderwijskwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht een school nodig heeft. Alle scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs worden ten minste eens per vier jaar bezocht.

Hoe wordt de school beoordeeld?

In het toezichtskader staat hoe de inspectie werkt, wat precies beoordeeld wordt en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is.

Als een school geen risico's voor de kwaliteit van het onderwijs loopt en de wet- en regelgeving wordt nagekomen, krijgt ze zogenoemd basistoezicht (voldoende). Als uit de risicoanalyse en het onderzoek van de inspectie blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs op de school belangrijke tekortkomingen vertoont, kan de inspectie besluiten tot een aangepast toezicht kwaliteit (zwak-zeer zwak).

Beoordeling van de Boemerang

De Boemerang is bezocht in mei 2016. Daarbij zijn wij ruim voldoende beoordeeld volgens het toezichtskader.

Hieronder vindt u een korte samenvatting en de scores van het rapport:

> PC basisschool De Boemerang heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

•  De eindresultaten van taal en rekenen/wiskunde zijn voldoende.
•  Het aanbod is breed, dekt de kerndoelen, voorziet in aanbod voor jonge kinderen met een taalachterstand (vve en tutoring) en dat geldt ook voor de leerstof die in de schakelklas 3 en 4 wordt aangeboden.
•  De leraren hebben zicht op de ontwikkeling van de leerlingen.
•  De kwaliteit van de lessen is van voldoende niveau.
•  De school draagt zorg voor de veiligheid op school en monitort de veiligheidsbeleving zorgvuldig.
•  De school werkt systematisch en planmatig aan de kwaliteit van het onderwijs.
•  Er is veel draagvlak om gezamenlijk het onderwijs te verbeteren en te ontwikkelen.

Scores kwaliteitsgebieden (1= zeer zwak, 2= zwak, 3= voldoende, 4= goed)

Voor meer informatie over het inspectierapport, klik hier.

Tevens vindt u hier meer informatie over de Inspectie van het Onderwijs.