Verlofaanvraag

Verlof voor leerlingen dient altijd vooraf schriftelijk aan te worden gevraagd bij de directeur. Daarvoor kunt u het formulier aanvraag extra verlof inleveren bij de administratie of op sturen naar:

Basisschool de Boemerang
t.a.v. administratie
Amandelstraat 12
3552 CC Utrecht

U kunt het formulier aanvraag extra verlof opvragen bij de administratie of downloaden via onderstaande knop.

De directie toetst de aanvraag volgens de wettelijke kaders die zijn vastgesteld in de Leerplichtwet en kan volgens deze kaders wel of geen toestemming verlenen voor de aanvraag. Aanvragen boven de tien dagen moeten worden ingediend bij de leerplichtambtenaar van Bureau Leerlingzaken Utrecht.

Bureau Leerlingzaken Utrecht

Bureau Leerlingzaken van de gemeente Utrecht controleert of de Leerplichtwet goed wordt nageleefd. Als ouders hun kind toch van school weghouden, ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders. Elke school heeft de plicht absentie in de leerlingadministratie bij te houden. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar.

Vakantieverlof

De hoofdregel is: geen vakantie onder schooltijd. De enige uitzondering op deze regel is als uw kind tijdens de schoolvakanties niet met het gezin op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Dit extra verlof van maximaal tien schooldagen mag één keer per schooljaar worden toegestaan, maar niet tijdens de eerste twee lesweken van het schooljaar. Dit verlof vraagt u minimaal acht weken van tevoren aan. Ook een werkgeversverklaring is noodzakelijk.

Ziekte tijdens de vakantie

Het kan gebeuren dat uw kind of een ander gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt en dat daardoor de leerling pas later op school terugkomt. Neem in dat geval een doktersverklaring uit het vakantieland mee. In de verklaring staan de duur, de aard en de ernst van de ziekte.

Religieuze verplichtingen

Voor bepaalde religieuze feesten of verplichtingen bestaat er recht op verlof. Richtlijn is dat er per verplichting één dag vrij kan worden gegeven. Deze vorm van extra verlof moet u minimaal twee dagen van tevoren bij de directeur van de school aanvragen.

Gewichtige omstandigheden

Ook voor gewichtige omstandigheden (situaties die buiten de wil van de ouders en/of leerling liggen) is verlof mogelijk. De schooldirecteur of de leerplichtambtenaar beslist hoeveel dagen verlof redelijk is. Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:

  • ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten;
  • huwelijk van bloed- of aanverwanten;
  • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten;
  • verhuizing van het gezin.

Geen verlof wordt gegeven voor:

  • dienstrooster van de werkgever van de ouder(s);
  • familie- of vriendenbezoek in het buitenland of bezoek aan het land van herkomst;
  • vakantie in een goedkope periode, een speciale aanbieding of gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
  • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
  • activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp;
  • verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Deze voorbeelden vallen onder de categorie 'geen gewichtige omstandigheden'.